Begeleiding op maat

De begeleiding van iedere leerling wordt zoveel mogelijk geregeld door de mentor en de docenten. Wanneer er specifieke vragen zijn over het functioneren of bijvoorbeeld over het welzijn van een leerling, kan de mentor specialistische leerlingbegeleiding inschakelen. Uiteraard in overleg met ouders/verzorgers.

Moeite met taal? Dyslexie?

In de eerste weken van het schooljaar letten wij extra goed op de prestaties en de activiteiten van iedere leerling. Op het moment dat wij vermoeden dat iemand een vorm van dyslexie heeft, nemen wij een signaleringstest af en indien nodig een dictee en leestoets. De resultaten van de test worden gekoppeld aan de resultaten van de basisschool. Vanuit die cijfers overleggen we met een orthopedagoog of de betreffende leerling in aanmerking komt voor dyslexiescreening. Hieruit volgt een advies. Als de leerling al een dyslexieverklaring heeft, kan er gebruik gemaakt worden van speciale voorzieningen. 

Moeite met rekenen?

Als een leerling moeite heeft met rekenen en het benodigde rekenniveau niet haalt, bieden we passende ondersteuning. Dit alles om de leerling ook op dit vlak zo goed mogelijk te laten slagen.

Extra begeleiding nodig vanwege een beperking? 

Sommige leerlingen hebben een beperking die het hen soms moeilijk maakt om mee te doen in de les. Binnen het Carmel College Salland maken we het onderwijs aan deze leerlingen passend. De mentor schakelt de specialistische leerlingbegeleiding in die bekijkt welke specifieke begeleiding voor deze leerling gewenst is. Zo begeleiden we de leerling door de hele schoolperiode naar een zo goed mogelijk eindresultaat.

Agenda van het havo/vwo